Digitalizujeme školu - realizace investice Národního plánu obnovy - komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

 • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti) ve výši 69.000 Kč
 • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT ve výši 415.000 Kč

Loga Národní plán obnovy, EU


Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Loga Národní plán obnovy, EU

 


Šablony II

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace se účastní Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem Šablony II SŠPU Hodonín. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podporu extrakurikulárních aktivit žáků formou doučování a spolupráci se zaměstnavateli. Projekt je financován EU.

logolink_msmt.png


PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání

Střední škola průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace se v letech 2017 - 2020 účastní projektu Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji číslo CZ.02.3.68/0.0/0/16_034/0008358 , který je financován z prostředků EU.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu v oblasti polytechniky je rozšíření spolupráce SŠ se ZŠ formou kroužků a besed s odborníky z praxe, podpora žáků SŠ formou kroužků s využitím technického vybavení zakoupeného v rámci projektu.

Jaká výsledky jsou očekávány?

V důsledku poskytované metodické podpory získají učitelé nové dovednosti, budou mít možnost načerpat novou inspiraci pro výuku a vyzkoušet si nové metody práce. Ověří se metody poskytování individuální i skupinové metodické pomoci učitelům, nové metody práce učitelů se žáky a možnost realizovat žákovské projekty pod vedením učitelů nebo externích odborníků ve školách. Díky projektu bude možnost finančně podpořit nákup materiálního vybavení na projektové aktivity žáků ve školách.

logolink_msmt.png


e-Twinning

Do projektu je škola zapojena od roku 2010. Další informace:


Erasmus+. Do projektu je škola zapojena od roku 2013

Erasmus +

Odborné stáže pro studenty středních škol a dospělé odborníky
2014-1-CZ01-KA102-001034

Dokumenty ke stažení

Do projektu je škola zapojena od roku 2013. Projekt Erasmus+ (dříve Leonardo) realizuje naše škola ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín. Jeho obsahem je zejména zajištění a realizace odborných praxí studentů školy v zahraničí:

 • únor 2014 třítýdenní odborná praxe 2 žáků studijního oboru Grafický design v Itálii (Florencie)
 • duben - květen 2014 třítýdenní odborná praxe dalších 2 žáků studijního oboru Grafický design v Itálii (Florencie)
 • duben – květen 2014 čtyřtýdenní odborná praxe 4 žáků studijního oboru Stavebnictví ve Španělsku
 • únor - březen 2015 čtyřtýdenní odborná praxe 4 žáků studijního oboru Grafický design v Itálii (Florencie)
 • únor - březen 2016 čtyřtýdenní odborná praxe 2 žáků studijního oboru Grafický design v Itálii (Florencie)
 • únor - březen 2016 čtyřtýdenní odborná praxe 6 žáků studijního oboru Stavebnictví ve Španělsku
 • duben – květen 2016 čtyřtýdenní odborná praxe 2 žáků studijního oboru Grafický design a 2 žáků studijního oboru Užitá malba v Itálii (Florencie) - zajištěno

Škola je již přihlášena do další části projektu Erasmus +, pro rok 2017 připravujeme zahraniční odbornou praxi v tomto rozsahu:

 • 6 žáků studijního oboru Stavebnictví ve Španělsku
 • 4 žáci studijního oboru Grafický design v Itálii (Florencie)
 • 2 žáci studijního oboru Užitá malba v Itálii (Florencie)

 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, OPVK, oblast podpory 1.5 (šablony pro střední školy). Projekt je realizován v letech 2012 – 2014.

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Účelem je m.j. podpora kvalitního vzdělávání na SŠ prostřednictvím provádění klíčových aktivit naplněním výstupů v rámci šablon klíčových aktivit. Šablony jsou naplňovány pomocí tzv. DUMů (digitální učební materiál).

Pro realizaci projektu jsme v souladu s plánem rozvoje školy a ŠVP zvolili tyto šablony:

 • I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků
 • III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. Projekt bude realizován v letech 2013 – 2015.

Škola se stala partnerem Jihomoravského kraje v projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji. Projekt bude realizován v letech 2013 až 2015. SŠPU Hodonín, Brandlova 32 dlouhodobě vede své studenty k tomu, aby při výběru svého dalšího studia směřovali k vysokoškolským přírodovědným a technickým oborům. Zapojením školy do projektu chceme:

 • Motivovat naše studenty k vyššímu zájmu o studium technických a přírodovědných oborů.
 • Navázat užší spolupráci s vybranými vysokými školami.
 • Spoluprací se základními školami motivovat žáky ZŠ o studium technických oborů na naší škole.
 • Prostřednictvím volnočasových aktivit (kroužků), seminářů, exkurzí zvýšit kompetence žáků SŠPU i partnerských ZŠ v oblasti přírodovědných a technických předmětů. Zvláštní důraz bude kladen na moderní technologie a využití ICT.
 • Zlepšit technické vybavení školy. Vybudovat konstrukční a projektové pracoviště, moderní přírodovědnou učebnu, pořídit 3D tiskárnu, 3D scanner, totální stanice a další moderní technické vybavení, které bude využíváno pro volnočasové aktivita a také pro výuku.

Partnerské základní školy

 • Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace
 • Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice, Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice
 • Základní škola Rohatec, příspěvková organizace, Školní 50, 696 01 Rohatec
Vytisknout stránku Vytisknout stránku13. 2. 2014, 08:57, zobrazeno 17249x, dnes 3x
3.8 8Hodnocení