Na základě četných žádostí bude od měsíce března 2004 zavedena ve školní výdejně stravy nabídka dvou hlavních jídel (obědů). Objednávání stravy a její výdej stravy bude od tohoto termínu prováděn prostřednictvím magnetických čipů.

Vážení rodiče, milí studenti!

Na základě četných žádostí bude od měsíce března 2004 zavedena ve školní výdejně stravy nabídka dvou hlavních jídel (obědů). Objednávání stravy a její výdej stravy bude od tohoto termínu prováděn prostřednictvím magnetických čipů. V souvislosti s tím bude nutno se nadále řídit těmito pokyny:

Úhrada stravného bude probíhat bezhotovostní formou (bankovním převodem, zavedením stále platby, popř. poštovní poukázkou - žákům bude na vyžádání poskytnuta). Škola zřídila pro tento účel samostatný účet u KB Hodonín - číslo účtu: 86-2494650247/0100. Hotovostní platby budou přijímány pouze v mimořádných případech.

  • Žákům bude v jídelně vydán na zálohu 100,-Kč čipový přívěšek. Po skončení studia bude žákům při odevzdání funkčního čipu záloha navrácena. Případnou ztrátu čipu je nutno ihned hlásit, aby bylo zamezeno neoprávněnému odběru stravy jinou osobou. Žáku budou v případě ztráty čipu vydány na dobu jednoho týdne stravenky, poté mu bude vydán čip nový.
  • Pro odběr stravy v březnu 2004 je nutno vyzvednout čipové přívěšky nejpozději do 20. února 2003. Ve stejném termínu doporučujeme poukázat peníze na individuální účet strávníka. V následujících měsících bude možno odebírat čipy i poukazovat peníze průběžně.
  • Objednávku stravy bude možno individuálně provést na terminálu, který je umístěn u vchodu do jídelny. Společné objednávky stravy (např. pro celé třídní kolektivy) je možno provádět po dohodě se slečnou K Mrákovou, a to zejména v prvních měsících po zavedení čipového systému.
  • Návod k obsluze terminálu je vyvěšen v jeho blízkosti. Způsob jeho používání bude žákům vysvětlen třídními učiteli, při potížích s obsluhou také pracovnicemi ve výdeji stravy.
  • Objednávky je možno provést maximálně 4 týdny předem, nejvýše však do limitu finančních prostředků, které budou v té době k dispozici na individuálním účtu strávníka. Dle informace dodavatele stravy bude na tuto dobu k dispozici také jídelníček, který bude vyvěšen ve školní jídelně a zveřejněn i na školním webu - www.spus-vos.cz.
  • Objednávky je možno provést samozřejmě také pouze na jednotlivé dny. Vždy je však nutno mít na individuálním účtu dostatek peněz. Z tohoto důvodu je možno vložit na individuální účet peníze i na několik měsíců předem a postupně je pouze individuálním výběrem stravy čerpat. Cena stravného za oběd činí pro žáky v současné době 18,- Kč.
  • Odhlášení stravy (ale také přihlášení dosud neobjednané stravy) bude možno provést nejpozději do 14.00 hodin předcházejícího dne, a to opět na terminálu u vchodu do jídelny. V odůvodněných případech (zejména náhlá onemocnění) je možno do 13.00 h provést odhlášení stravy na následující den (nebo dny) také telefonicky na sekretariátu školy - tel.č. 518 351 076. Po tomto termínu již nebude možno stravu na následující den zrušit a bude odečtena z individuálního účtu strávníka bez ohledu na to, jestli bude odebrána.
  • Terminál u jídelny umožní strávníkům nejen operativní přihlašování a odhlašování stravy, změny ve výběru jídel, ale jeho prostřednictvím budou mít také stálý přehled o objednané stravě i o zůstatku peněz na jejich individuálních účtech.
  • Písemný přehled o stavu individuálních účtů a o zůstatku finančních prostředků na těchto účtech bude žákům předán na konci školního roku, na základě písemné žádostí rodičů nebo zletilých žáků i v jiných termínech (např. na třídních schůzkách).
  • Na konci měsíce budou nevyčerpané peníze na individuálních účtech automaticky převedeny do měsíce následujícího. Na konci školního roku budou případné zůstatky na individuálních účtech strávníků buď převedeny do dalšího školního roku, nebo převedeny na jejich účet. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyplnění návratky, v níž uvedete číslo účtu, na který Vám budou nevyčerpané peníze z individuálních účtů vráceny.

Pro odběr stravy na SOU stavební (někteří žáci výtvarných oborů) je nutno zakoupit stravenky také v jídelně SOU. Pro žáky naší školy byla s vedoucí stravování SOU dohodnuta cena stravenky na 18,- Kč.

Jsem přesvědčen, že zavedení čipového systému a možnost objednávek ze dvou druhů hlavních jídel přispěje nejen ke zohlednění individuálních požadavků na výběr stravy, ale také k zpřehlednění informací o stravování jednotlivých žáků. Rodiče tak budou mít možnost lépe kontrolovat, jakým způsobem žáci nakládají s penězi, které jim dali na zakoupení stravenek. Případné přeplatky na stravném nebudou vraceny žákům, ale budou převedeny na účet, který strávník (zpravidla jeho rodiče) pro tento účel určí. Upozorňuji, že zavedení výběru ze dvou hlavních jídel je závislé na počtu strávníků. V případě malého zájmu žáků o stravování ve školní jídelně by bylo nutno na konci školního roku toto rozhodnutí přehodnotit.

V Hodoníně dne 29. 1. 2004

S pozdravem Dr. Ivo Kurz, ředitel školy

Vytisknout stránku Vytisknout stránku4. 1. 2004, 08:38, zobrazeno 5951x, dnes 0x