Změny v organizaci školního roku

V souvislosti s přijetím krizového opatření vlády, kterým byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, a také v souvislosti s vydáním zákona č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 stanovuje ředitel školy tyto změny v organizaci školního roku 2019/2020.

 1. Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oborů středního vzdělávání a maturitních zkoušek proběhne v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, v němž je mj. uvedeno:

 • Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.
 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí
 • Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Proti rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
 • Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů,
 1. Maturitní zkouška
 • Maturitní zkouška se uskuteční v souladu s § 20 a násl. zákona 135/2020 Sb.
 • Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání, nejpozději však do 30. června 2020.
 • Ve společné části MZ se zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk neskládá z dílčí zkoušky konané formou písemné práce.
 • Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části MZ, s výjimkou dílčích zkoušek konaných jako ústní, zajišťuje Centrum.
 • Profilovou část MZ a ústní zkoušky společné části vyhodnocuje škola.
 • V případě maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí (MPO) a praktické zkoušky (PZ) stanoví ředitel školy náhradní způsob jejího konání a hodnocení.  Podrobnosti MPO a PZ stanoví ředitel SŠPU Hodonín formou zvláštního rozhodnutí, se kterým budou žáci seznámeni v dostatečném předstihu. Toto rozhodnutí bude také zveřejněno na školním webu. 
 • V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. Bližší okolnosti jsou uvedeny v zákoně č. 135/2020 Sb.
 1. Změny v organizaci školního roku
 • Geodetická a stavební praxe žáků 2. ročníku oboru stavebnictví v termínu 11. 5. – 5. 6. 2020 je bez náhrady zrušena.
 • Odborná praxe žáků 3. ročníků v termínu 18. – 29. 5. 2020 je bez náhrady zrušena. Žákům budou proplaceny výdaje vzniklé v souvislosti s vyřízením posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu praxe.
 • Souvislá učební praxe žáků 1. ročníku oboru stavebnictví v termínu 18. – 29. 5 2020 je bez náhrady zrušena. Žákům budou proplaceny výdaje vzniklé v souvislosti s vyřízením posudku o zdravotní způsobilosti k výkonu praxe.
 • Sportovní kurz třídy 2. A v termínu 18. – 22. 5 2020 je bez náhrady zrušen. 
 • Adaptační pobyty žáků jsou bez náhrady zrušeny. Žákům budou vráceny zálohy, které již v souvislosti s konáním kurzu uhradili.
 • Do konce školního roku nebudou povoleny žádné vícedenní exkurze ani výlety.
 • Výtvarně studijní pobyt v exteriéru (plenér) žáků 1. a 2. ročníku oborů Užitá malba a Grafický design v termínu 25. – 29. 5. 2020 je bez náhrady zrušen.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku27. 3. 2020, 14:47, zobrazeno 1176x, dnes 0x
4.0 4Hodnocení