Vyhlášení voleb členů školské rady

Ředitel školy vyhlásil na základě § 167 školského zákona volby členů školské rady při SŠPU Hodonín. Návrhy kandidátů si můžete stáhnout zde (dokument Word).

Opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT- 40610/2020-1 bylo funkční období členů školských rada prodlouženo tak, že končí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Nouzový stav byl ukončen den 11. 4. 2021, funkční období současné školské rady při SŠPU Hodonín tedy končí 11. 7. 2021.

V souvislosti s koncem funkčního období členů školské rady při Střední škole průmyslové a umělecké Hodonín, příspěvková organizace organizuje ředitel školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s volebním řádem pro volby členů školských rad schváleným usnesením č. 8147/15/R123 Rady Jihomoravského kraje

Volby členů školské rady při SŠPU Hodonín

Rada Jihomoravského kraje vydala Volební řád pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem a stanovila počet členů školských rad na devět. Tři členy školské rady volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, tři členy ŠR volí pedagogičtí pracovníci školy. Tři členové ŠR budou jmenováni zřizovatelem. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy

Oprávněným voličem člena školské rady při Střední škole průmyslové a umělecké Hodonín, příspěvková organizace, je

• pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
a) zákonný zástupce nezletilého žáka školy
b) žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let.
• pro volbu zástupců pedagogických pracovníků
c) pedagogický pracovník školy (zaměstnán na základě platné pracovní smlouvy)

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

Termín a místo voleb Volby do školské rady při SŠPU Hodonín

  • volba zástupců z řad rodičů a zletilých žáků školy 28. června 2021 od 12.30 do 16.30 ve vestibulu pavilonu B hlavní školní budovy na adrese Hodonín, Brandlova 32
  • volba zástupců z řad pedagogických pracovníků školy 28. června 2021 od 8.00 do 12.00 ve sborovně školy

Při volbách budou v souvislosti s epidemií COVID dodržována aktuálně platná hygienická opatření. Tato opatření budou nejpozději 3 dny před zahájením voleb vyvěšena ve vestibulu školy a zveřejněna na webových stránkách školy. Návrhy kandidátů se podávají v písemné podobě řediteli školy. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, rok narození, bydliště, vykonávanou profesi, souhlas kandidáta s kandidaturou a podpis kandidáta. Návrh musí dále obsahovat jméno, příjmení a bydliště navrhovatele, jeho vlastnoruční podpis.

Termín pro podání návrhů kandidátů do školských rad je stanoven do 9. 6. 2021 do 10.00 hodin.

Seznam všech platných kandidátů bude zveřejněn na nástěnce před sekretariátem školy a také na webových stránkách školy www.prumyslovka.cz. Hlasovací lístky budou vydány oprávněným voličům ve volební místnosti, popř. na vyžádání na sekretariátu školy. Hlasovací lístek bude obsahovat seznam všech kandidátů. U jména kandidáta bude pole pro zaškrtnutí. Hlas pro kandidáta se vyznačí křížkem v příslušném poli. Křížkem lze označit nejvýše tři kandidáty. Hlasování bude probíhat osobně ve výše uvedenou dobu, a to vhozením takto upraveného lístku do urny. Z platných odevzdaných hlasovacích lístků bude sestaveno pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Zvoleni budou kandidáti na prvních třech místech. Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 30. 6. 2021.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku1. 6. 2021, 11:58, zobrazeno 503x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení