Volby do školské rady při SŠPU Hodonín se uskuteční ve čtvrtek dne 13. 10. 2011. Termín pro podání návrhů kandidátů do školních rad je stanoven do 27. 9. 2011 do 10.00 hodin.

V souvislosti s koncem tříletého funkčního období členů školských rad při Střední škole průmyslové a umělecké a Vyšší odborné škole, Hodonín, Brandlova 32, které končí v říjnu 2011, organizuje ředitel školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s rozhodnutím Rady Jihomoravského kraje volby členů školské rady při SŠPU Hodonín.

Rada Jihomoravského kraje vydala Volební řád pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem a stanovila počet členů školských rad na šest. Dva členy školské rady volí zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, dva členy ŠR volí pedagogičtí pracovníci školy, dva členy ŠR jmenuje zřizovatel. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Oprávněným voličem člena školské rady při Střední škole průmyslové a umělecké, Hodonín, Brandlova 32 je

  • pro volbu zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
    • zákonný zástupce nezletilého žáka školy
    • žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let.
  • pro volbu zástupců pedagogických pracovníků:
    • pedagogický pracovník školy (zaměstnán na základě platné pracovní smlouvy)

Kandidátem na člena školské rady může být každý občan plně způsobilý k právním úkonům.

Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.


Termín a místo voleb

Volby do školské rady při SŠPU

  • volba zástupců z řad rodičů a zletilých žáků školy: 13. října 2011 od 15.30 do 16.30 v jídelně školy
  • volba zástupců z řad pracovníků školy: 13. října 2011 od 14.00 do 15.00 ve sborovně školy

Návrhy kandidátů se podávají v písemné podobě řediteli školy. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, rok narození, bydliště, vykonávanou profesi, souhlas kandidáta s kandidaturou a podpis kandidáta. Návrh musí dále obsahovat jméno, příjmení a bydliště navrhovatele, jeho vlastnoruční podpis.

Termín pro podání návrhů kandidátů do školních rad je stanoven do 27. 9. 2011 do 10.00 hodin.

Seznam všech platných kandidátů bude zveřejněn na nástěnce před školní knihovnou a také na webových stránkách školy. Hlasovací lístky budou vydány oprávněným voličům ve volební místnosti, popř. na vyžádání na sekretariátu školy. Hlasovací lístek bude obsahovat seznam všech kandidátů. U jména kandidáta bude pole pro zaškrtnutí. Hlas pro kandidáta se vyznačí křížkem v příslušném poli. Křížkem lze označit nejvýše dva kandidáty. Hlasování bude probíhat osobně ve výše uvedenou dobu, a to vhozením takto upraveného lístku do urny.

Z platných odevzdaných hlasovacích lístků bude sestaveno pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Zvoleni budou kandidáti na prvních dvou místech. Výsledky budou zveřejněny nejpozději dne 17. 10. 2011.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku16. 9. 2011, 13:10, zobrazeno 3006x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení