Na základě četných dotazů zveřejňujeme informace o náležitostech případného odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání.

Upozornění!

Odvolání je možné podat pouze proti obdrženému písemnému vyhotovení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, nikoliv již proti pořadí uvedenému např. na nástěnce.

Na odvolání doručená, resp. podaná k poštovní přepravě před doručením písemného vyhotovení rozhodnutí (pokud se účastník řízení písemně do protokolu nevzdá nároku na písemné vyhotovení rozhodnutí) nemůže být při odvolacím řízení brán zřetel.

Odvolání musí splňovat obecné náležitosti podání podle ustanovení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a to:

a) údaje o tom:

  • kdo je činí
  • které věci se týká
  • co se navrhuje

b) označení správního orgánu,

c) podpis osoby, která je činí

Dále musí odvolání obsahovat zvláštní náležitosti stanovené ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu, a to údaje o tom:

d) proti kterému rozhodnutí směřuje

e) v jakém rozsahu ho napadá; není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

f) v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Z výše uvedeného vyplývá, že již není dostačující odvolání, kde bude uchazeč pouze uvádět:

  • „podávám odvolání proti rozhodnutí ředitele školy“, aniž bude řečeno, proč je rozhodnutí ředitele školy chybné (nezákonné nebo nesprávné)
  • proč uchazeč chce být ke vzdělávání přijat - osobní, rodinné, historické, sociální důvody apod.

Odvolání tedy musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku6. 1. 2011, 14:16, zobrazeno 4391x, dnes 0x