Informace o povinnosti testování pro uchazeče o vzdělávání

Příjímací zkouška z matematiky pro uchazeče o studium oborů Stavebnictví a Technické lyceum se koná ve dnech 5. a 6. května 2021. Přihlášeným uchazečům byly odeslány písemné pozvánky, v nichž se stanoven den konání přijímací zkoušky. Zveřejňujeme informace o povinnosti testování pro uchazeče o vzdělávání na SŠ.

Opatřením obecné povahy ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 1492/2021-1/MIN/KAN byly upraveny podmínky konání přijímacích zkoušek na střední školy. MŠMT dále upřesnilo podmínky konání přijímacího řízení svým opatřením č.j. MSMT 4337/2021-7.

Tato opatření byla upřesněna pro podmínky SŠPU Hodonín, p. o., do níže uvedené informace:

Příchod ke škole a pohyb před školou

 • V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas, Před školou dodržovat doporučené odstupy 2 m.
 • Uchazeči používají ke vstupu jen určené vchody do budovy, které budou zřetelně označeny

Vstup do budovy školy

 • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na přijímací zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Pokud uchazeč nebude mít potvrzení o negativním testu, nemusí mu být umožněn přístup do školy. (Vzor potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 pro účely přijímacího řízení si můžete prohlédnout zde)
 • Testování na COVID-19 má povinnost uskutečnit ZŠ, ve které se uchazeči vzdělávají. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.
 • Uchazeči mohou využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • V případě, že uchazeč má přiznáno právo na přítomnost podporující osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním výsledku testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 
 • Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorách školy používají k ochraně nosu a úst respirátory min. FFP 2, popř. KN95. Respirátory jsou povinni si nasadit nejpozději při vstupu do budovy školy.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce), nesmí do školy vstoupit.

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímací zkoušky

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 • Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního PCC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů.
 • Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
 • Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o testování neúčastnil přijímací zkoušky, je povinen se písemně omluvit do 3 dnů řediteli školy, ve které měl zkoušku konat.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek

 • V případě, že bude mít uchazeč nebo podporující osoba pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test.
 • Zákonný zástupce žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku preventivního testu provedeného ve škole poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 • Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2.
 • Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost je v případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. V případě pozitivního výsledku preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného ve škole postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.

Pobyt v budově školy

 • Žáci se mohou zdržovat na chodbách jen z důvodu docházky do učebny uvedené v pozvánce, popř. na WC.
 • Při rozsazování žáků bude dodržena zásada jeden žák v lavici ve třídě.
 • Jednotlivé osoby jsou povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry mimo dobu nezbytně nutnou pro zadání úkolu a jeho odevzdání. 
 • V každé třídě je žákům k dispozici k použití tekuté mýdlo, nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ručníky pro bezpečné osušení rukou. Osoba vstupující do třídy je povinna vždy po příchodu použít dezinfekci. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Během zkoušek používá žák vlastní psací potřeby.
 • Přestávku mezi jednotlivými testy žáci tráví ve třídě. Učebnu opouští jen z důvodu návštěvy WC.

Pozn. Organizační pokyny mohou být upraveny v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku14. 4. 2021, 10:48, zobrazeno 761x, dnes 0x
0.0 0Hodnocení